Podstawa prawna

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Pińczowie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407 z późn. zm.).

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Sąd Rejonowy w Pińczowie - swoim zakresem właściwości obejmuje gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota;

Sąd Rejonowy w Pińczowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Sposób organizacji Sądu Rejonowego w Pińczowie regulują w szczególności:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych
    (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 69);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
    (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Pińczowie jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.