Informuję, że Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt współfinansowany ze środków Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

 

Zakres pomocy, jaką oferuje ośrodek obejmuje następujące działania:

1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów przez mediację.

2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumaczenia przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej (osoby pokrzywdzone),

3. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,

4. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę I kontaktu,

5. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.