Sygnatura akt I Ns 157/18

ZARZĄDZENIE

Pińczów, dnia 28 września 2018 r.

 

1. W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pińczowie ogłasza, że w dniu 24 lipca 2018 r. został złożony przez ZUS z siedzibą w Warszawie wykaz inwentarza po: Stanisławie Machynia, synu Franciszka i Stefanii, zmarłym w dniu 29 grudnia 2015 r. ostatnio stale zamieszkałym w Pińczowie,
wraz z pouczeniem, że:


a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,


b) spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobiorca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności: zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


2. Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Pińczowie oraz zamieścić na stronie internetowej tegoż Sądu.