Sygnatura akt I Ns 59/18

Postanowienie

Pińczów, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Pińczowie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Izabela Żelichowska-Haptar

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r, w Pińczowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Grzegorza Bednarza

o uzupełnienie spisu inwentarza

 

postanawia:

1. uzupełnić spis inwentarza złożony w dniu 9 stycznia 2018 r. po Zygmuncie Mirosławie Bednarz, synu Bolesława i Stefanii zmarłym w dniu 9 listopada 2017 r. w Nieprowicach, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Nieprowice;

2. dokonać ogłoszenia, że w dniu 17 marca 2018 r., został złożony przez Grzegorza Piotra Bednarz uzupełniony wykaz spisu inwentarza po Zygmuncie Mirosławie Bednarz, synu Bolesława i Stefanii, zmarłym w dniu 9 listopada 2017 r. w Nieprowicach, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Nieprowicach,

Pouczyć że:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, spadkobierca, uprawniony do zachowku, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności: zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.