W trybie art. 6363 § 3 k.p.c  Sąd Rejonowy w Pińczowie ogłasza, że w dniu 30 marca 2018 r. został złożony przez Mariannę Zasadowską, Honoratę Paterek, Łukasza Zasadowskiego, Tomasza Zasadowskiego oraz Roberta Zasadowskiego wykaz inwentarza po: Józefie Zasadowskim, nr PESEL: 52031905139, zmarłym w dniu 17 października 2015 r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Michałów.

wraz z pouczeniem, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b) spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobiorca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności: zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.