W trybie art. 6363 § 3 k.p.c  Sąd Rejonowy w Pińczowie ogłasza, że w dniu 9 stycznia 2018 r. został złożony przez Grzegorza Piotra Bednarz wykaz inwentarza po: Zygmuncie Mirosławie Bednarz, synu Bolesława i Stefanii, zmarłym w dniu 9 listopada 2017 r., w Nieprowicach, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Nieprowicach.

wraz z pouczeniem, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b) spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobiorca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności: zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.