W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pińczowie ogłasza, że w dniu 11 lipca 2017 r. został złożony przez Adama Klamka wykaz inwentarza po: Edwardzie Klamka, PESEL: 39010236376, zmarłym w dniu 11.01.2017 r. w Pińczowie, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Jelcza Mała 3, gmina Michałów,

wraz z pouczeniem, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

b) spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobiorca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności: zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.